Centre

 

CBS

Link Arrow Teaching & Learning

CBS Academic Development beskæftiger sig med den pædagogiske udvikling af     undervisere på CBS. Academic Development står for følgende aktiviteter: CBS’   adjunktuddannelse, pædagogiske kurser og personlig støtte til undervisere på CBS.

Kontakt
Mail ad@cbs.dk

     

DTU

          

Link Arrow LearningLab DTU

LearningLab DTU’s formål er at inspirere og støtte DTU's undervisere, studerende og ledelse i den løbende kvalitetsudvikling af uddannelser, undervisning og læring på DTU.
Gennem vores aktiviteter støtter vi udvikling, fornyelse og udforskning af undervisning, som sætter de studerendes læring i centrum.

Kontakt
Mail blc@llab.dtu.dk

     

IUPN

Link Arrow IngeniørUddannelsernes Pædagogiske Netværk

IUPN er et netværkssamarbejde mellem DTU, SDU, VIA University College, AU og AAU. Det er et netværk, hvor medarbejdere der har en rolle i udvikling af undervisning og læring indenfor dansk ingeniør-uddannelse, kan mødes i diskussioner og samarbejde i et forum, med fokus primært på pædagogiske og didaktiske metoder i ingeniøruddannelserne.

Kontakt
Mail vla@via.dk

     

IT vest

Link Arrow IT-vest

IT-vest er et uddannelses- og forskningssamarbejde mellem SDU, AAU og AU. Samarbejdets mål er at sikre en stadig udvikling af it-uddannelserne, så de er på forkant med it-udviklingen, og samtidig sikre en fortsat stigning i antallet af it-kandidater.

Kontakt
Mail it-vest@it-vest.dk

     

ITU ny

Link Arrow Learning Support

Learning Support støtter undervisere og uddannelsesansvarlige i udvikling og kvalitetssikring af undervisningen. Afdelingen organiserer videndeling mellem undervisere om god praksis og udbyder formelle uddannelser og kurser til underviserne, ligesom den deltager i projekter med undervisere og uddannelsesansvarlige, der ønsker at eksperimentere med nye undervisningsformer med og uden anvendelse af IT. Desuden støtter enheden ledelsen i den strategiske udvikling af undervisningen.

Kontakt
Mail learning@itu.dk

     

KU

Link Arrow Institut for Naturfagenes Didaktik

Gennem forskning, undervisning, udvikling og formidling arbejder IND på at øge kvaliteten i naturfagsundervisningen på alle niveauer med hovedvægt på universitets- og gymnasialt niveau. Derudover bidrager IND til den universitetspædagogiske og didaktiske udvikling på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og på Københavns Universitet som helhed.

Kontakt
Mail ind@ind.ku.dk

 

Link Arrow IT Learning Center

ITLC rådgiver og vejleder undervisere på SCIENCE i den pædagogiske og tekniske brug af IT i undervisningen. Centret arbejder på grundlag af moderne læringsteori og den nyeste viden inden for IT og læringsteknologier.

Kontakt
Mail itlc@science.ku.dk

 

Link Arrow Pædagogisk Center Samfundsvidenskab

Centrets primære formål er at være i dialog med undervisere om at udvikle bedre undervisningsforløb - samt at vejlede og undervise studerende i at blive bedre studerende. Vores dobbelte målgruppe giver os mulighed for at formidle almindelige antagelser og opfattelser hos studerende til deres undervisere og omvendt.

Kontakt
Mail pcs@samf.ku.dk

 

Link Arrow Teach - Teaching Centre Humanities

Målet med centeret er at udvikle undervisningen på Humaniora. Centrets aktiviteter henvender sig både til undervisere, institutter og studerende. Vores aktiviteter og opgaver udvikles i samarbejde med ansatte og studerende på tværs af fakultetet og dets institutter.

Kontakt
Mail teach@hum.ku.dk

 

     

RUC

Link Arrow Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning

Fokus i instituttets aktiviteter er på samspillet mellem menneskers subjektivitet, deres konkrete livs- og læringssammenhænge og relevante samfundsmæssige kontekster. Aktiviteterne er generelt tværfaglige og befinder sig i skæringsfeltet mellem humaniora og samfundsvidenskab.

Kontakt
Mail hermod@ruc.dk

     

SDU ny

Link Arrow SDU Universitetspædagogik

SDU Universitetspædagogik (SDUUP) skal i samspil med fakulteterne og relevante enheder medvirke til forbedring af kvaliteten af undervisning, læring og prøveformer, herunder e-læring og digitale eksamener, ved Syddansk Universitet, SDU.

Kontakt
Mail sduup@sdu.dk

     

AU

Link Arrow Universitetspædagogisk Netværk

AU Universitetspædagogisk Netværk (UPNet) er en ’murstensløs’ ramme for samarbejdet mellem de fire universitetspædagogiske centre på Aarhus Universitet. De fire universitetspædagogiske centre løser opgaver indenfor forskning, rådgivning og undervisning i universitetspædagogik og Educational IT på fakulteterne. Konkret samarbejder centrene på tværs om kurserne i universitetspædagogik for adjunkter og post.docs, forsknings- og udviklingsprojekter, rådgivning af Aarhus Universitets ledelse i spørgsmål vedrørende kvalitet i undervisning og universitetspædagogisk udviklingsarbejde samt kompetenceudvikling af centrenes egne medarbejdere.

Kontakt
Mail tkj@au.dk

 

Link Arrow Center for Undervisning og Læring, CUL - Aarhus BSS

Center for Undervisning og Læring (CUL) er et forskningsbaseret center for universitetspædagogisk udviklingsarbejde på Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Centeret udbyder kurser i universitetspædagogik for undervisere på alle karrieretrin; rådgiver om blended learning, studiemiljø, kvalitet i ph.d.-forløb og internationalisering af uddannelser mv; drifter systemerne bag og rådgiver om digitalisering af undervisning, eksamen og kursusevaluering; og bedriver praksisnær forskning på internationalt niveau. 

Kontakt
Mail majah@au.dk

 

Link Arrow Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier - Arts

Centret forsker i bl.a. uddannelsers pædagogik og didaktik, anvendelse af digitale medier til at understøtte læring gennem hele uddannelsessystemet og i uformelle kontekster samt opbygning af studiekompetence for universitets-studerende.

Kontakt
Mail
 bjonshoj@tdm.au.dk

 

Link Arrow Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser - Health

CESU er en forsknings-, udviklings- og rådgivningsenhed inden for sundhedsvidenskabelig uddannelse for Health, AU og Videreuddannelsesregion Nord. Centret understøtter dermed høj kvalitet og samfundsrelevans i fakultetets grunduddannelser, forskeruddannelse og efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Kontakt
Mail mette@cesu.au.dk

 

Link Arrow Center for Scienceuddannelse - Science and Technology

Center for Scienceuddannelse stimulerer udviklingsorienterede læringsmiljøer inden for de teknisk-naturvidenskabelige fag. 
Kerneopgaver er at initiere eller deltage i forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kan motivere og kvalificere naturvidenskabslærere og -undervisere til at udvikle deres undervisning.

Kontakt
Mail chr@cse.au.dk 

 

Link Arrow Centre for Higher Education Futures (CHEF)

The research unit aims critically to explore the transforming position, role and organization of universities through collaborative research projects, network activities, conferences, and experiments within three interlinked and internationally grounded focal areas: 1) Shifting Ecology of Higher Education. 2) Transforming academia and 3) Building the university of the future

Contact
Mail suwr@edu.au.dk

 

Link Arrow ST Learning Lab (STLL)

ST Learning Lab (STLL)  faciliterer, inspirere og støtter underviserne og ledelsen af STs uddannelser. STLL. STLL opsamler viden om moderne læringsteknologier og trends indenfor universitetsundervisning både nationalt og internationalt og har en forskningsmæssig tilgang til udviklingen af undervisning og undervisere. STLL har et særligt fokus på ”disruptive” teknologier.

Kontakt
Mail stll@au.dk
     

AAU

Link Arrow AAU Learning Lab

AAU Learning Lab er et ressource- og udviklingscenter for ansatte og studerende ved Aalborg Universitet. Målet er at skabe undervisning og uddannelser, der både pædagogisk, kompetence- og ledelsesmæssigt er innovative og af allerhøjeste kvalitet.

Kontakt
Mailcass@learning.aau.dk

 

Link Arrow E-learning lab

E-learning lab har til formål at støtte udvikling og anvendelse af e-learning regionalt og internationalt. E-learning lab har fire kerneaktiviteter: Eksperimenter og support, sparring og følgeforskning, grundforskning og formidling af forskning og viden.

 

 

Link Arrow UCBPL - The Aalborg Centre for Problem Based Learning in Engineering

Centret er en del af to centre, der ligger under UNESCOs myndighed. Centret arbejder for at få mere problem- og projektbaseret undervisning ind i ingeniøruddannelserne samt i de naturvidenskabelige uddannelser.

Kontakt
Mail ma@plan.aau.dk