Konsulenter

See also this site in Link Arrow English

Find den rigtige underviser, konsulent eller ekspert inden for universitetspædagogik i Danmark

Dette er en liste over danske universitetspædagoger med fokuspunkter. Listens formål er kontakt udadtil og indbyrdes. Listen samles af DUN og er sidst opdateret d. 8. marts 2016. Ressourcepersoner, der ønsker at komme på listen, bedes kontakte sekretariatet: Link Arrow dun@dun-net.dk 

Sådan søger du

  1. Indtast søgeord: Emne, fornavn, efternavn, stilling, arbejdssted etc.
  2. Tryk IKKE enter!
  3. Kig til højre i søgefelt - her ser du hvor mange, der matcher din søgning. Du kan herefter finde dem under søgefeltet.
Antal : 59

Anna Bager-Elsborg
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 2537 0690
abager@au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/anna-bagerelsborg(4e064d02-be48-426f-8da3-b6f879689530).html
Keywords
Universitetsundervisning
Disciplinforskelle
Studieintensitet
Kvalitet i uddannelse
Studiemiljø
Læring
Instruktorundervisning
Work functions
Forsker
Underviser
Kvantitative undersøgelser af vejledning og studiemiljø
Anne Jensen
Institut for Kulturvidenskaber, SDU
+45 6011 3145
anne.jensen@ifpr.sdu.dk
http://www.sdu.dk/ikv
Keywords
Sprogdidaktik
Uddannelsesudvikling
Kompetenceudvikling
Kvalitetsudvikling
Work functions
Institutleder for Institut for Kulturvidenskaber
Anne Mette Mørcke
Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) & KU
+45 5144 6250
anne.mette.moercke@regionh.dk
http://www.medu.au.dk
Keywords
Uddannelsesplanlægning og –ledelse
Simulation og arbejdspladsbaseret læring
Læge-patient kommunikation
Asssessment (prøveformer i bredeste betydning)

Work functions
Sektionschef CAMES-Rigshospitalet
Lektor i sundhedsvidenskabelig fagdidaktik, KU

Bente Mosgaard Jørgensen
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 8716 5329
bmj@asb.dk
http://cul.au.dk/
Keywords
Undervisning i Læringsstile
Cooperative learning
Diskussionsbaseret undervisning
Pædagogisk kursus for deltidsansatte universitetsundervisere
Work functions
VIP
Berit Lassesen
Center for Uddannelse og Læring, BSS, AU
+45 8942 6465
belas@clu.au.dk
http://www.clu.au.dk
Keywords
Forskning & Undervisning i studerendes læring og læreprocesser Forskning & Undervisning i undervisningsmetoder
Forskningsmetode
Work functions
VIP
Bettina Dahl Søndergaard
Centre for Problem Based Learning in Engineering Science and Sustainability under the Auspices of UNESCO, Institut for Planlægning, AAU
+45 9940 3684
bdahls@plan.aau.dk
http://www.ucpbl.net/
Keywords
Matematikdidaktik/ matematikundervisning (1.-17. trin)
Karakterskala
Undervisningsportfolio
Forelæsning
Kognitiv læringsteori
Talentundervisning
Uformelle læringsmiljøer
PBL (problembaseret læring)
Ingeniørdidaktik
Eksamen og evaluering
Work functions
Lektor: Deltager i undervisning på adjunktpædagogikum og ph.d.-kurser rettet mod undervisning som instruktor på naturvidenskab
Forskning
Tidligere medlem af DUT-redaktionen
Professor II ved Universitetet i Bergen, Matematisk Institutt
Birgitte Lund Christiansen
LearningLAB, DTU
+45 4525 3750 / +45 2264 1060
blc@llab.dtu.dk
http://www.llab.dtu.dk
Keywords
Universitetspædagogik
Efter- og videreuddannelse
Evaluering
E-læring
Work functions
Leder af LearningLab DTU (DTUs Universitetspædagogiske Enhed)
Udvikling af / undervisning på pædagogiske kurser for undervisere
Tilrettelæggelse og facilitering af seminarer og workshops
Rådgivning om organisatoriske processer til udvikling af undervisning, uddannelse og pædagogiske kompetencer
Camilla Østerberg Rump
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0473
cr@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/ansatte-automatisk-liste/?pure=da/persons/270254
Keywords
Tilgange til undervisning og undervisningsportfolio
Bedømmelse og eksamen
Uddannelsesplanlægning og studieledelse
Forskningsbaseret undervisning
Ph.d.-vejledning
Work functions
Deltagelse i udviklingsprojekter; undervisning på universitetspædagogikum, kursus i ph.d.-vejledning og kursus i ledelse og uddannelsesplanlægning for uddannelsesansvarlige (studieledere m.fl.) samt forskning i udvikling af undervisningskompetence
Carl Winsløw
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0433
winslow@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/winslow
Keywords
Matematik
Didaktik
Naturvidenskab
Work functions
Professor i matematikkens didaktik
Forskning og undervisning i matematik og matematikdidaktik
Generelle spørgsmål vedr. universitetsuddannelser (fx samspillet mellem undervisning og forskning).
Christina Juul Jensen
Pædagogisk Center, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, KU
+45 3532 4538
cjj@samf.ku.dk
www.samf.ku.dk/pcs
Keywords
Kurser i undervisningspædagogik
Kurser i vejledningspædagogik
Individuel supervision af samfundsfaglige undervisere
Underviser på adjunktpædagogikum
Lokalforankret undervisningsudvikling
Aktiverende undervisningsmetoder
Specialeprocessen og specialeskrivning
Akademisk studieteknik
Procesvejledning for bachelor- og specialestuderende
Work functions
Konsulent
Underviser
Doris Østergaard
Dansk Institut for Medicinsk Simulation, Herlev Hospital, Region Hovedstaden
+45 3868 3582
Doris.Oestergaard@regionh.dk
http://www.regionh.dk/CAMES
Keywords
Simulation
Uddannelse
Patientsikkerhed
Work functions
Institutleder
Klinisk Professor
Enhedschef
Forskning i uddannelse
Simulation
Patientsikkerhed og menneskelige faktorer
Dorte Sidelmann Rossen
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 8716 2568
dsr@clu.au.dk
http://www.cul.au.dk
Keywords
E-læring
Blended learning
Teknologistøttet undervisning
Udvikling af online kurser
(Re)design af undervisning med digitale medier
Work functions
E-læringskoordinator
Udvikling og afholdelse af kurser i e-læring for undervisere (bl.a. i adjunktpædagogikum)
Rådgivning om design af undervisning med e-læring
Dorte Ågård
Institut for Læring og Filosofi, AAU
+45 2763 8184
dagard@learning.aau.dk
Keywords
Gymnasiepædagogik
Relationskompetence
Klasseledelse
Studiekompetence
Overgangsproblemer mellem gymnasiet og universitetet
Work functions
Lektor
Gerd Christensen
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU
+45 3532 8888
gerd@hum.ku.dk
Keywords
Gruppearbejde
Projektpædagogik
Poststrukturalisme
Pædagogisk psykologi
Work functions
Lektor i pædagogik
Gitte Wichmann-Hansen
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 8716 3503
cfugwh@hum.au.dk
http://person.au.dk/gwh@au.dk
Keywords
Vejledning på universitetet
Forskningsvejledning
Talentudvikling
Work functions
Lektor, ph.d.
Vejledning
Forsker og underviser i vejledning og særligt i ph.d. vejledning
Pædagogisk kompetenceudvikling af ph.d. vejledere
Kurser, seminarer, workshops og projektforløb, der dækker alle emner relateret til ph.d. vejledning, og som målrettes vejledere fra alle fakulteter
Hanne Leth Andersen
Rektoratet, RUC
+45 4674 3039
ha@ruc.dk
http://www.ruc.dk
Keywords
Sprogdidaktik og undervisning på fremmedsprog
Det internationale universitet
Kommunikation og kultur
Vejledning
Kollegial supervision
Eksamensformer
Evaluering
Mundtlighed og skriftlighed
Opgavegenrer
Uddannelse i længdeperspektiv
Gymnasieskolen
Work functions
Uddannelsespolitik
Strategi og ledelse
Ansvar for uddannelser og kvalitet i undervisning på RUC
Hanne Nexø Jensen
Institut for Statskundskab, KU
+45 3532 3415
hnj@ifs.ku.dk
http://polsci.ku.dk/
Keywords
Pædagogisk udviklingsarbejde
Vejledning af BA-projekter, specialer og ph.d.forløb
Klyngevejledning i forbindelse med opgaveskrivning (fx BA-projekter/ specialer) – særligt fokus på aktivering af studerende, der skriver opgaver
Projekt om integration af forskning og undervisning fx via brug af klyngevejledning
Work functions
Tilrettelægger og gennemfører pædagogiske forløb pt. for uprøvede specialevejledere
Fagansvarlig for BA-projektundervisning og specialer
Lektor i offentlig forvaltning
Hanne Tange
IRGiC - Interdisciplinære Kulturstudier, Institut for Kultur og Globale Studier, AU
+45 8948 6589
tange@cgs.aau.dk
http://vbn.aau.dk/da/persons/hanne-tange(440451c3-1e6d-4b93-abed-610e468f755a).html
Keywords
Internationalisering
Interkulturel kommunikation
Pædagogik og viden i multikulturelle læringsrum
Engelsk på danske universiteter
Work functions
Underviser og forsker inden for områderne interkulturel kommunikation og internationalisering.
Helle Hvass
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU
+45 8715 1687
hehv@tdm.au.dk
http://studerende.au.dk/arts/skriv
Keywords
Akademisk skrivning
Mundtlig akademisk fremstilling
Retorik
Topik og argumentation
Skriveproces og skrivedage
Skrivepædagogik
Feedback
Vejledning
Undervisningsudvikling
Eksamensangst
Work functions
Udviklingskonsulent
Underviser
Vejleder
Henriette Tolstrup Holmegaard
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0386
hh@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk
Keywords
Unges valg af længere videregående uddannelser
Fravalg af teknik og naturvidenskab
Nye studerendes identitetsarbejde når forventninger og erfaringer ikke stemmer overens
Frafald
Work functions
Adjunkt
Ina Schmidt
StudPro
+45 9155 0121
studpro@studpro.dk
https://studpro.dk/
Keywords
Dysleksi/ordblindhed
Frafald/gennemførelse af uddannelse
Studiekompetencer

Work functions
Akademisk læse- og skrivevejleder
Vejleder/underviser
Foredragsholder
Jens E. Wilhjelm
Biomedical Engineering, Institut for Elektroteknologi, DTU
+45 4525 3886
jw@elektro.dtu.dk
http://bme.elektro.dtu.dk/jw/
Keywords
Universitetspædagogik
Medicinsk billeddannelse
Curriculumudvikling
Kursusudvikling
Work functions
Professor
Kandidatstudieleder i Medicin og Teknologi
Undervisningsudvikling inden for medicoteknik, medicinsk billeddannelse og aktiverende undervisningsmetoder (bl.a. peer reveiw, interaktiv grafik, multiperceptuel læring)
Jens Jørgen Hansen
Institut for Design og Kommunikation, SDU
+45 3029 5340
jjh@sdu.dk
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/person/hansen
Keywords
IT
Didaktik
Digitalisering
Læremidler
Læring
Literacy
Webkommunikation
Work functions
Lektor i videnskommunikation
Jens Tofteskov
CBS
+45 3815 2711
jt.edu@cbs.dk
Keywords
Eksamination
Bedømmelse
Vejledning
Udvikling af universitetsundervisere
Work functions
Leder af Academic Development og APP (CBS’ universitetspædagogiske netværk og CBS’ adjunktuddannelse)
Karen M. Lauridsen
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 2443 8938
kml@au.dk
http://pure.au.dk/portal-asb/da/persons/karen-m-lauridsen(caed04ff-ffe9-472d-9420-db88142f144b).html
Keywords
Teaching in English in the Multicultural Classroom
Active Learning
Vejledning
Sprogpolitik på universiteterne
Internationalisering af videregående uddannelser
Uddannelsesudvikling
Work functions
Lektor i den pædagogiske forsknings- og udviklingsenhed på AU, Business and Social Sciences
Ansvarlig for kurser, primært i ovenstående emner
Kim Jesper Herrmann
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 8716 4937
kh@clu.au.dk
http://cul.au.dk/
Keywords
Cooperative learning
Eksperimentelle studier
Student approach to learn
Work functions
Associate Professor
Editor-in-chief for DUT
Lars Ulriksen
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0338
ulriksen@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk
Keywords
Studerendes forventninger og deres oplevelser og erfaringer med læring og undervisning
Studerendes valg af uddannelse
Erfaringer ved mødet med universitetsstudier (førsteårserfaringer)
Uddannelser inden for teknik- og naturvidenskab
Kompetenceudvikling for universitetslærere
Work functions
Professor i naturfagenes uddannelsessociolog
Forskning i universitetspædagogik
Underviser på adjunktpædagogikum og i andre kompetenceudviklingssammenhænge
Laura Louise Sarauw
Institut for Uddannelse og Pædagogik, AU
+45 2895 9267
lls@edu.au.dk
http://edu.au.dk/
Keywords
Uddannelsespolitik
Uddannelsesforvaltning
Studiefremdrift og studiefremdriftsreform
Danmark i Bolognaprocessen
Studieordninger, kvalitetssikring og akkreditering
Kompetencer som styringsredskab
Uddannelseskvalitet
Arbejdsmarkedsorientering og arbejdsmarkedsrelevans
Studerendes tid og prioriteter
Work functions
Postdoc, forhenværende leder af Det Humanistiske Fakultets universitetspædagogikum, KU
Lene Møller Madsen
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0459
lmmadsen@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk
Keywords
Læring indenfor det naturfagsdidaktiske område
Universitets- og gymnasieundervisning i geofagene, herunder især feltarbejde, laboratoriearbejde samt GIS
Rekruttering til og fastholdelse på de naturvidenskabelige uddannelser
Kapacitetsopbygning i udviklingslandene
Work functions
Lektor i naturfagsdidaktik
Underviser på grundkursus for naturfagsdidaktik (DidG)
Videregående kursus i naturfagsdidaktik (DidNatV)
Introduktion til universitetspædagogik (IUP)
Pædagogisk adjunktvejleder.
Lotte Dyhrberg O'Neill
Syddansk Universitet
+45 6550 3338
ldo@sdu.dk
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/persons/lotte-dyhrberg-oneill(e16a9c97-83b5-4327-bea2-36dd7cf58e45).html
Keywords
Universitetspædagogik
Prøver
Eksamen
Tests
Validering
Optagelsesprøver
Frafald
Sundhedsvidenskabelige uddannelser
Curriculumudvikling
Work functions
Lektor ved SDU Universitetspædagogik
Lotte Rienecker
Enheden for Akademisk Efteruddannelse, RUC
+45 2042 5362
lrienecker@gmail.com
Keywords
Universitetspædagogik
Aktiviteter i universitetsundervisning
Undervisningsudvikling
Akademisk skrivning
Problemformulering
Vejledning
Feedback på skriftligt arbejde
Lærebøger
Artikelskrivning
Work functions
Universitetspædagogisk konsulent
Lærebogsforfatter
Mads R. Dahl
Center for Medicinsk Uddannelse, AU
+45 6127 8942
md@cesu.au.dk
http://www.medu.au.dk
http://www.hi.au.dk
Keywords
IT
Digital sundhed
Uddannelses informatik
E-læring
Digital evaluering
Work functions
Undervisning
Forskning
Udvikling
Samarbejde
Projektleder
Mette Buje Grundsøe
Aalborg Universitetsbibliotek, AAU
+45 3053 0752
mbg@aub.aau.dk
http://vbn.aau.dk/da/persons/mette-buje-grundsoee(4c868246-80a4-4323-8b61-85a0b09449ef).html
Keywords
Informationskompetence i problembaseret læring
Litteratursøgning og søgestrategier
Kildekritik og referencehåndtering
Søge-lære processer
Integration mellem bibliotek og uddannelse/fag


Work functions
Underviser og vejleder forskere og studerende i informationssøgning og søge-lære processer ved Aalborg Universitet
Udvikling og koordinering af bibliotekets kursusaktivitet på de sundhedsfaglige uddannelser ved Aalborg Universitet.

Mette Krogh Christensen
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, AU
+45 8620 5227
mkc@cesu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/id(82913481-b8b3-4c54-a3c7-ce47347ec4fe).html
Keywords
Underviser- og undervisningsudvilking
Vejledning; Talentudvikling og talentudviklingsmiljøer
Kulturelle aspekter af undervisning
Situeret læring, Team-Based Learning
Faculty development; Supervision
Talent development environments
Cultural aspects of teaching; Situated Learning
Team-Based Learning.
Work functions
The role of the teacher in the adult learner’s trajectories and transitions on educational pathways has been my core interest since I did my PhD about faculty development in physical education (1991) at Copenhagen University, Denmark. My research and expertise revolve around psychological, educational, and cultural aspects of teaching, career transitions, paradigmatic trajectories, and situated learning in the fields of health sciences education and their professions. I am especially fond of qualitative methods, including in-depth interviews, expert interviews, biographical narratives and focus group interviews, and I consider myself a conscious competent craftsman in these methodological disciplines.
I have published 30 international peer-reviewed papers, supervised 8 PhD students and more than 20 master students, and participated in 5 international PhD assessment committees. In addition to research, I am a highly experienced educator with expertise in the areas of educational theory, supervision, psychological and social aspects of talent development, and qualitative methods.
Mirjam Godskesen
Institut for Læring og Filosofi, AAU
+45 6166 7239
mirjam@learning.aau.dk
Keywords
PhD supervision
PhD coaching
Work functions
Teaching PhD supervisor courses
Coaching PhD students
Mogens Olesen
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
+45 3532 8357
olesen@hum.ku.dk
http://inss.ku.dk/ansatte/?pure=da/persons/296683
Keywords
E-læring
Videndeling
iPads
Online og blended learning
Differentieret læring
Mediemiljø og læring
E-læringsstrategi
Digital dannelse
Lærer- og elevroller
Motivation
E-læring i danskfaget
E-læringens økologi.
Work functions
Adjunkt
Morten Kallestrup
Institut for Statskundskab, SDU
+45 2991 9967
kallestrup@sam.sdu.dk
http://findresearcher.sdu.dk:8080/portal/da/person/kallestrup
Keywords
Forhandlingssimuleringer
Beslutningsmodeller
Work functions
Lektor
Studieleder for Statskundskab på SDU
Nina Rathlev Andersen
LearningLAB, DTU
+45 2682 9941 / +45 4525 6957
ninan@llab.dtu.dk
http://www.llab.dtu.dk
http://www.elearning.dtu.dk
Keywords
E-læring
Blended learning
(Re)design af undervisning med digitale medier
Work functions
Implementering af e-læring
Tilrettelæggelse og facilitering af workshops
Rådgivning om udvikling af undervisning læringsteknologier
Ole Lauridsen
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 8716 4859
ol@asb.dk
http://www.asb.dk/lslab
Keywords
Læring
Læringsstile
Aktiv læring
Work functions
Lektor mag.art.
Souschef
Pernille Andersson
LearningLAB. DTU
+45 4525 7346
pea@llab.dtu.dk
http://www.learninglab.dtu.dk
Keywords
Universitetspædagogik
Udvikling af pædagogik og læring
Udviklingsprocesser i pædagogiske virksomheder og miljøer
Coaching af undervisere
Undervisningsportfolio
Work functions
Koordinator for universitetspædagogikum og introduktionsprogrammet for nye undervisere på DTU
Pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere
Udvikling af og undervisning på pædagogiske kurser for undervisere
Rådgivning om og facilitering af udviklingsprocesser og -projekter
Tilrettelæggelse og facilitering af workshops og seminar
Coaching af undervisere
Peter Musaeus
Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, AU
+45 8620 5228/ +45 6084 1971
peter@cesu.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/peter-musaeus(3fdac7f7-8bb3-4bb8-94ae-ddf95cf31744)/persons/peter-musaeus(3fdac7f7-8bb3-4bb8-94ae-ddf95cf31744).html
Keywords
Læringsteori omsat i undervisningspraksis
Begrebsudvikling
Arbejdspladslæring
Team kommunikation
Work functions
Lektor, PhD og autoriseret psykolog
Arbejder med: Faculty development (adjunkter, phd, kliniske lektorer, post docs, læger) med fokus på undervisning/didaktik, kommunikationsundervisning (medicinstuderende og sygehuse).
Peter Schneider-Kamp
Institut for Matematik og Datalogi, SDU
+45 6550 2327
petersk@imada.sdu.dk
http://imada.sdu.dk/~petersk/
Keywords
Digitale eksamener
ICT til undervisning
Aktiverende Undervisning
Work functions
Forskning i datalogi og anvendelse af ICT
Forskningsleder for datalogi
Underviser i datalogi
ICT Konsulent
Oplægsholder
Peter Stray Jørgensen

+45 6166 3862
Stray314@gmail.com
Keywords
Akademisk skrivning
Akademisk sprog
Mundtlig fremstilling
Ph.d.-kurser
Vejledning
Uddannelsesudvikling, akademisk formidling, akademiske læsestrategier.
Work functions
Forlagskonsulent, Samfundslitteratur
Universitetspædagogisk konsulent
Rie Troelsen
SDU Universitetspædagogik, SDU
+45 6550 9610
riet@ifpr.sdu.dk
http://www.sdu.dk/ansat/riet
Keywords
Interdisciplinaritet
Aktiverende undervisning
Eksamensformer
Underviseridentitet
Naturfagsdidaktik
Pædagogisk vejledning
Frafald
Læringsrum
Work functions
Forskning
Uddannelses- og undervisningsudvikling
Konsulent
Oplægsholder
Rikke von Müllen
Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, KU
+45 3532 4534
rvm@samf.ku.dk
http://www.samf.ku.dk/pcs
Keywords
Samfundsvidenskabelig didaktik
Adjunktpædagogikum
Aktiverende undervisning
Forskningsbaseret uddannelse
Work functions
Udvikling af samfundsvidenskabelig didaktik
Udvikling af forskningsbaseret didaktik
Koordinator for- og underviser på adjunktpædagogikum samf.
Udvikling af aktiverende undervisningsformer i økonomi
Udvikling af studiekompetencefremmende 1.årsundervisning
Individuel supervision af samfundsfaglige undervisere
Kurser i undervisningspædagogik, vejledningspædagogik, forskningsbaseret undervisning, ph.d.-vejledning mm.
Sebastian Horst
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0362
shorst@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk
Keywords
Udvikling af undervisning og uddannelser
Evaluering og feedback
Forskningsbasering af uddannelse
Uddannelses- og universitetspolitik
Byggeri og indretning af undervisningsfaciliteter
Naturfagsdidaktik
Formidling af naturvidenskab
Work functions
Sektionsleder for udvikling og administrationschef på Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet
Arbejder med udvikling og evaluering af undervisning og uddannelser, byggeri og fysiske rammer og leder udviklingsprojekter på Naturvidenskab og KU
Redaktør af tidsskriftet MONA
Signe Skov
Institut for Mennesker og Teknologi, RUC
+45 4674 3318
sskov@ruc.dk
Keywords
Akademisk skrivning
Vejledning
Feedback
Evaluering
Eksamensformer
Alignment og progression
Læringsmål og kompetencebeskrivelser
Uddannelseskvalitet
Work functions
Rådgivning
Undervisning
Formidling
Dokumentation
Udvikling
Sofie Kobayashi
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU
+45 3532 0346
skobayashi@ind.ku.dk
http://www.ind.ku.dk/
Keywords
Ph.d.-vejledning
Forskeruddannelse
Vejlederkurser
Undervisningsportfolio
Undervisningskompetencer
Coaching
Introduktionskurser for Ph.d.-studerende
Work functions
Adjunkt
Stacey M. Cozart
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU
+45 6070 4698
smc@tdm.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/smc@hum.au.dk
Keywords
Internationalisering
English-medium instruction
Undervisningsudvikling
Akademisk skrivning
Mundtlig formidling på engelsk
Work functions
Chefkonsulent med speciale i internationalisering af undervisning og læring
Stine Heger
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU
+45 8715 1682
stihe@tdm.au.dk
http://studerende.au.dk/arts/skriv
Keywords
Akademisk skrivning
Undervisningsudvikling
Retorik
Argumentation
Skriveproces og skrivedage
Skrivepædagogik
Feedback
Vejledning
Specialeproces
Work functions
Udviklingskonsulent
Underviser
Vejleder
Søren Dupont
UniPæd, RUC
+45 4674 2853
dupont@ruc.dk
Keywords
Projektpædagogik
Uddannelsesudvikling
Work functions
Leder af UniPæd på RUC
Søren Smedegaard Bengtsen
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU
+45 2046 7019
ssbe@tdm.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/persons/soeren-smedegaard-ernst-bengtsen(e859039e-b324-4949-9e60-e94234e636ff).html
Keywords
Universitetspædagogik
Vejledningspædagogik
Faglig vejledning og mentoring på universitetet
Ph.d.-vejledning og ph.d.-uddannelse
Pædagogisk filosofi
Universitetets filosofi og idehistorie
Work functions
Lektor
Therese Hauge
Institut for Sprog og Kommunikation, SDU
+45 6169 5155
sprogivinkel@gmail.com
www.sprogivinkel.dk
Keywords
Sprogpædagogik
Sprog og internationalisering
Arbejdsrelevant sprogundervisning
EMI
EIL
Work functions
Ekstern lektor
Undervisning i Professionalizing English for MA
Skriftlig produktion på engelsk for BA
Thomas Harboe
Pædagogisk Center Samfundsvidenskab, KU
+45 3532 3589 / +45 6011 2289
tha@samf.ku.dk
http://www.samf.ku.dk/pcs
Keywords
Studieledelse
Adjunktpædagogikum
Samfundsvidenskabelig metode
Studieteknik for studerende
Work functions
Centerleder
Tina Bering Keiding
Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, AU
+45 8716 3602
keiding@tdm.au.dk
http://pure.au.dk/portal/en/persons/tina-bering-keiding(c4a894a0-be6c-4583-8ef8-1c0f3ced5dea).html
Keywords
Projektorganiseret undervisning
Indholdsudvælgelse
Læringsmål
Uddannelseskvalitet
Work functions
Lektor
Forskning og undervisning
Pædagogisk efteruddannelse
Tina E. Bahrenscheer
LearningLab, DTU
+45 4525 7288
tien@llab.dtu.dk
www.dtu.dk
Keywords
Internationalisation of the Curriculum
Kurser i undervisningspædagogik
Kurser i vejledningspædagogik
Individuel supervision af undervisere
Underviser på universitetspædagogikum
Lokalforankret undervisningsudvikling
Aktiverende undervisningsmetoder
Læring og didaktik
Work functions
Konsulent
Underviser
Coach
Tine Wirenfeldt Jensen
SDU Universitetspædagogik, SDU
+45 2893 9213
tine@metodo.dk
http://www.sdu.dk/da/Om_SDU/Institutter_centre/C_Unipaedagogik.aspx
Keywords
Undervisningsudvikling
Specialevejledning og – skrivning (ph.d.-afhandling om det danske universitetsspeciale)
Akademisk skrivning/skriftlighed i uddannelserne
Skrivepædagogik
Peer feedback (Tekstfeedbackspillet m.m.)
Argumentation
Informationskompetence og selvstændige opgaver (plagiatangst m.m.)
Supervision af undervisere
Retorik
Udarbejdelse af digitale læremidler
Work functions
Ekstern vejleder
Konsulent
Torben K. Jensen
Center for Undervisning og Læring, BSS, AU
+45 8716 5351 / +45 2162 3471
tkj@clu.au.dk
http://cul.au.dk/
Keywords
Kvalitet i undervisning -13 indikatorer på kvalitet i universitetsundervisning
Planlægning af undervisningsforløb - alignment af undervisningskomponenter
Dybdelæring, læringsmål og taxonomier
Undervisningsformer ved universitetet
Motivation og læringsstrategier blandt studerende
Forelæsningen – at sende klart og koble klogt
Holdundervisningens mange former - aktivering af studerende
Vejledning: - speciale- ph.d.- og kollegavejledning
Feedback
Eksamensformer og vurderingskriterier
Evaluering af undervisning
Undervisningsportfolier som kvalitetssikringsinstrument
Relationen mellem forskning og undervisning – forskningsbaseret undervisning
Udvikling af den undervisende organisation - incitamentsstrukturer og organisationskultur
Studielederens politiske univers
Studiemiljø
Work functions
Centerleder
Underviser på kurser i universitetspædagogik for medarbejdere på alle karrieretrin
Konsulent på udvikling af undervisningsforløb, kvalitetssikringsinstrumenter og organisationer
Forsker i universitetspædagogiske problemstillinger, herunder gode studie- og læringsmiljøer
Vibeke Ankersborg
Department of Management, Society and Communication, CBS
+45 3815 2918 / +45 4059 9165
va.stu@cbs.dk
Keywords
Specialeprocessen
Akademisk skrivning
Kurser i vejledningspædagogik
Blended learning: Webinars, videoer, onlinefora mv.
Specialeseminarer/workshops
Vejledning bachelorprojekt/speciale
Kurser i studieteknik og projektarbejde på bachelor/HD niveau
Metodologi

Work functions
Special(e)konsulent
Ekstern lektor i metode